Hetal Patil

Hetal Patil

இரண்டு ஷீரடி(கள்) உள்ளன

இந்தக் கட்டுரை சாய்பாபாவின் 11 வாக்குறுதிகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறது. வாக்குறுதிகள் அவரைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஒரு செய்தியாகும், அதற்காக அவர் பூமியில் இறங்கினார். பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்படும் போது தவறான அர்த்தங்கள் காரணமாக வாக்குறுதிகள் பெரும்பாலும் தவறாக விளக்கப்படுகின்றன என்று ஆசிரியர் விளக்குகிறார். துன்பங்களில் இருந்து விடுபடுவது, துக்கத்தை முறியடிப்பது, பாபாவின் உதவி மற்றும் ஆசிகளைப் பெறுவது ஆகியவை வாக்குறுதிகளில் அடங்கும். ஆசிரியர் ஒவ்வொரு வாக்குறுதிக்கும் தங்களின் விளக்கத்தை அளித்து, பாபாவில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை வைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார், எல்லா இடங்களிலும் அவருடைய இருப்பை உணர்கிறார், மேலும் அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார். இந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது நம்பத்தகாதது அல்ல, ஆனால் பாபா மீது பக்தி, நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கை தேவை என்று கட்டுரை முடிக்கிறது.
Read Moreஇரண்டு ஷீரடி(கள்) உள்ளன

The Spiritual Significance Of Sai Baba’s Appearance As Lord Rama

This article discusses the importance of balancing material needs with spiritual growth and evolution. It highlights the significance of devotion and spirituality, and how they are interconnected on the path to higher consciousness. The story of Murugan and Laxmibai illustrates the contrast between prioritizing survival and spiritual evolution. Additionally, the article delves into the concept of Sai Baba and how He represents Parabrahm, reflecting the chosen Aradhya of each devotee.
Read MoreThe Spiritual Significance Of Sai Baba’s Appearance As Lord Rama

Shri Ram Raksha Stotra: Significance and Benefits of Parayan on Ramnavami

Ram Raksha Stotra is a powerful prayer dedicated to Lord Rama that has been recited for centuries to seek his divine protection and blessings. This article explores the spiritual significance of Ram Raksha Stotra and the benefits of reciting it during Ramnavami, one of the most auspicious occasions in the Hindu calendar and one of the major festivals celebrated in Shirdi. Discover how this sacred hymn can help you overcome obstacles and achieve success in all aspects of your life, while fostering a deeper connection with the divine.
Read MoreShri Ram Raksha Stotra: Significance and Benefits of Parayan on Ramnavami

Pancha Kosha: The Interplay Between Physical & Spiritual Well-Being

Pancha Kosha is a framework for understanding the true nature of the self, and it recognizes that the human being is not just a physical body but a complex system of physical, energetic, mental, intellectual, and spiritual layers. By understanding and balancing these layers, one can achieve physical and spiritual well-being. The teachings of Shirdi Sai Baba align with this concept, emphasizing the importance of understanding the true nature of the self and going beyond the limitations of the physical body through spiritual practices.
Read MorePancha Kosha: The Interplay Between Physical & Spiritual Well-Being

ஷீரடியின் ஹோலி கொண்டாட்டங்கள்

ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கான உணவு மற்றும் மிதமான உணவில் சாய்பாபாவின் நம்பிக்கைகளை இந்த இடுகை எடுத்துக்காட்டுகிறது. உண்ணாவிரதம் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பாபாவைச் சந்தித்த திருமதி கோகலேவின் கதையை இது விவரிக்கிறது, ஆனால் அதற்குப் பதிலாக தாதாபத்தின் குடும்பத்தினருக்கும் அவருக்கும் உணவு தயார் செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆன்மீக நடைமுறைகளைத் தொடர உடலை ஊட்டுவதன் முக்கியத்துவத்தையும், தாராள மனப்பான்மை மற்றும் தன்னலமற்ற தன்மையின் மதிப்பையும் கதை வலியுறுத்துகிறது. 1911 ஆம் ஆண்டு ஷீரடியில் ஹோலி மற்றும் ரங்கபஞ்சமியின் துடிப்பான மற்றும் மகிழ்ச்சியான கொண்டாட்டத்தையும் இது விவரிக்கிறது, அங்கு சாய்பாபா வண்ணமயமான ஆடைகளை அணிந்து மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றார். இந்த கொண்டாட்டம் அதன் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலிகள் அனைவருக்கும் ஒரு நீடித்த தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. கூடுதலாக, அனைத்து உயிரினங்களின் மீதும் இரக்கம் மற்றும் பொறுப்புணர்வின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி, கடுமையான வெப்பத்தில் ஒரு இளம் ஆடு துன்பப்படுவதைக் கண்டு அவரது மென்மையான இதயம் தாங்க முடியாத தாராபாய் தகாண்டின் கதையைச் சொல்கிறது கட்டுரை.
Read Moreஷீரடியின் ஹோலி கொண்டாட்டங்கள்

Holi Celebrations In Shirdi

The post highlights Sai Baba's beliefs regarding nourishment and moderation in diet for overall physical and mental health. It narrates the story of Mrs. Gokhale, who visited Baba with the intention of fasting but was instructed to prepare a meal for Dadabhat's family and herself instead. The story emphasizes the importance of nourishing the body to be able to pursue spiritual practices and the value of generosity and selflessness. It also describes the vibrant and joyous celebration of Holi and Rangpanchami in Shirdi in 1911, where Sai Baba participated with great enthusiasm, donning colorful attire. The celebration left a lasting impression on all those who were fortunate enough to be a part of it. Additionally, the article tells the story of Tarabai Takhand, whose tender heart couldn't bear to see a young goat suffering in the intense heat of the day, emphasizing the importance of compassion and responsibility towards all living creatures.
Read MoreHoli Celebrations In Shirdi

The Spiritual Significance Of Saibaba’s Parables: The Tale Of The Lucky Sparrows

This article tells a story translated from the Sai Sarovar book about an encounter between Sai Baba and a fakir named Matababa. The story highlights the significance of faith, patience, and virtuous living. It also emphasizes the importance of using one's life wisely to achieve spiritual goals, as exemplified by a parable about sparrows shared by Sai Baba at the end of the story.
Read MoreThe Spiritual Significance Of Saibaba’s Parables: The Tale Of The Lucky Sparrows

A Lawyer’s Encounter With Lord Shiva At Shirdi

Daji Awasthi was a skeptic until he met a rare saint in Pune in 1897. The saint proved to Daji that God existed and there were many divine entities in the world. After that, Daji started chanting the mantra “Namah Shivaya” continuously, regardless of what he was doing, with unwavering devotion. He continued his devoted chanting even though he had yet to experience divine intervention. It wasn't until 1913 when Daji reached Shirdi and felt blessed to be in the presence of Lord Saibaba that he knew he would leave Shirdi a transformed person.
Read MoreA Lawyer’s Encounter With Lord Shiva At Shirdi

Unleashing The Transformative Power Of Absolute Consciousness On Mahashivratri: A Tantric Yoga Perspective

This Mahashivratri, discover the transformative power of absolute consciousness beyond the customary fasting and paying homage to Lord Shiva. This post sheds light on technical aspects from the perspectives of neuroscience and Yoga Tantra, discussing the crucial role of Cerebrospinal fluid (CSF) in the body and how it influences the “I am” consciousness. Learn more about the churning of the Milk Ocean and the significance of Amrit in the tantric yoga tradition, and how it is associated with the awakening of the kundalini energy and the release of the shakti. Join us in exploring the lesser-known aspects of this occasion and unleashing the transformative power of absolute consciousness on Mahashivratri!
Read MoreUnleashing The Transformative Power Of Absolute Consciousness On Mahashivratri: A Tantric Yoga Perspective